ارزش زندگی

ارزش زندگی

زندگی ارزش زیستن دارد

آنان که زندگی را هدفمند و به سوی مقصدی متعالی در حرکت می‌بینند، زندگی را پاس می‌دارند و برای تک تک لحظات آن ارزش قائل‌ هستند،
اما آنان که افق زندگی را تیره و تار دیده و خورشید امید در سرزمین افکارشان برای همیشه غروب کرده است، زندگی برایشان بی‌ارزش و به‌اصطلاح بی‌معنا و مفهوم جلوه می‌کند
زندگی را هدفمند پیش ببرید
کلینیک آناهید