از زمان تشخیص سرطان برای شروع درمان چقدر فرصت داریم؟

 از زمان تشخیص سرطان برای شروع درمان چقدر فرصت داریم؟

بسیار پیش می آید که بیماران بعد از گرفتن جواب نمونه برداری اصرار به جراحی فوری( همان روز یا روز بعد) دارند و نگران دیر شدن درمان و پیشرفت بیماری هستند.
البته تشخیص بموقع و درمان سریع بیماری لازم است، اما این فوری بودن شامل یک روز و دو روز نمی‌شود.
گاهی بیمار نیاز به بررسی بیشتر برای انتخاب صحیح نحوه درمان دارد.
نه همه بیماران ولی برای درصدی از آنها، باید ام‌-آر‌-آی انجام شود، گاه باید بررسی از نظر متاستاز انجام شود و گاه رنگ آمیزی مجدد نمونه و ...
پس شکیبا باشید و تا تکمیل بررسی‌های ضروری نگران نباشید.
این مراحل ممکن است تا دو هفته زمان‌بر باشد اما برای برنامه ریزی صحیح درمان، ضروری است.
در برخی بیماران می‌توان درمان را سریع انجام داد و نیاز به اقدامات تکمیلی زیاد ندارند.
 

دکتر مریم طباطباییان-کلینیک آناهید