تتوی ابرو در طول دوره درمان سرطان

تتوی ابرو در طول دوره درمان سرطان

تقریبا تمام افرادی که شیمی درمانی انجام می‌دهند، ریزش مو را تجربه می کنند. این تجربه در مورد برخی افراد با ریزش مژه و ابرو همراه خواهد بود.
اما این مشکل، کاملا موقتی بوده و با پایان درمان همه افراد شاهد رشد مجدد موی سو و ابرو و مژه های خود خواهند بود.
لذا بهتر است تتوی ابرو انجام ندهید.
تتو باعث آسیب به تمامیت دفاعی پوست شده و در دوران شیمی درمانی که دفاع بدن بسیار کم است، می‌تواند منجر به عفونت و عوارض بیشتر شود.
شما می‌توانید از تکنیک های گریم در این دوران استفاده کنید.

 

مریم طباطباییان-کلینیک آناهید