ریسک فاکتورهای غیر قابل کنترل سرطان پستان

ریسک فاکتورهای غیر قابل کنترل سرطان پستان

جنسیت: جنس مونث نود و نه درصد موارد ابتلا رو دارد.
نژاد:نژاد اشکنازی یهودیان بیشترین موارد ابتلا را دارند.
ژنتیک:ژنهایBRCA1,BRCA2 به ترتیب هشتاد و هفتاد درصد ریسک سرطان در طول عمر خود دارند؛ این در حالی ست که افراد معمولی دوازده و نیم درصد ریسک ابتلا دارند.
عوامل هورمونی: اولین قاعدگی قبل از سیزده سال و یائسگی بعد از پنجاه و پنج سال باعث بالا رفتن خطر ابتلا به سرطان برای فرد می شود.
عوامل محیطی: الودگی هوا؛ افزودنی های غیر مجاز در مواد غذایی و اشعه یونیزان از عوامل خطر مهم محسوب می شوند.
چاقی

 

دکتر مریم طباطباییان-کلینیک آناهید