دوره بازآموزی سرطان پستان

This content is currently getting edited
Share this News :

اخبار مرتبط

کلینیک آناهید در شهرک سلامت اصفهان

این مطلب در حال حاضر در دست نگارش است.

دوره بازآموزی سرطان پستان

این مطلب در حال حاضر در دست نگارش است.

پخش گزارش از کلینیک آناهید از شبکه خبراصفهان

این مطلب در حال حاضر در دست نگارش است.

نقش استرس در گسترش سرطان پستان

این مطلب در حال حاضر در دست نگارش است.

بازدید دکتر حسام الدین سراج از کلینیک آناهید

این مطلب در حال حاضر در دست نگارش است.

آموزش ،رسالت شاخص کلینیک آناهید

این مطلب در حال حاضر در دست نگارش است.

برگزاری اولین دوره بازآموزی پستان در سال 98

این مطلب در حال حاضر در دست نگارش است.