اخبار آناهید

اخبار آناهید

آماده شدن برای عمل جراحی

این مقاله در مورد آماده شدن بیمار قبل از عمل جراحی می باشد:

دستور العمل مراجعه به کلینیک در زمان شیوع کرونا

دستور العمل مراجعه به کلینیک آناهید در زمان شیوع بیماری کرونا

آرشیو اخبار