بسیار پیش می آید که بیماران بعد از گرفتن جواب نمونه برداری اصرار به جراحی فوری( همان روز یا روز بعد) دارند و نگران دیر شدن درمان و پیشرفت بیماری هستند.
البته تشخیص بموقع و درمان سریع بیماری لازم است، اما این فوری بودن شامل یک روز و دو روز نمی‌شود.

مطالعه بیشتر