به روز ششم خوش آمدید!!!

 امروز ما با بذرهای موفقیت ،همان خط تمرین دیروز ادامه خواهیم داد: یعنی تغییر اعتقاداتی که ما را در رابطه با پول محدود می کند. این نه تنها برای جنبه مالی مهم است. بلکه به این دلیل است که به ما کمک می کند تا بپذیریم و احساس کنیم که ما شایسته کثرت جهان هستیم! 

مطالعه بیشتر