اکتبر،ماه اطلاع رسانی سرطان پستان- میکروکلسیفیکیشن

اکتبر،ماه اطلاع رسانی سرطان پستان- میکروکلسیفیکیشن

یکی از پتانسیل های غیر قابل رقابت ماموگرافی؛ تشخیص ضایعات غیر قابل لمس پستان، قبل از تشکیل توده است؛ رسوبات کلسیم به اشکال مختلف در ماموگرافی مشاهده می‌شوند؛ زمانی که رادیولوژیست ضایعه را مشکوک گزارش کند؛ انجام نمونه برداری ضروری است.
گاهی ضایعات کشف شده در استیج صفر( قبل از عبور سلولهای سرطانی از لایه اپیتلیال) بوده و گاه در مراحل اولیه بدخیمی هستند.
این ضایعات بیشترین شانس درمان کامل را دارند و به همین علت انجام ماموگرافی در سن چهل سالگی و پس از آن توصیه می‌شود و در کشورهای توسعه یافته تبدیل به غربالگری روتین کشوری شده است.
 

دکتر مریم طباطباییان-کلینیک آناهید