تصور ظاهری

تصور ظاهری

تصور ظاهری

تصور بیشتر مردم از #بیمار_سرطانی ، ظاهری لاغر با موی تراشیده، ناامید و در انتظار #مرگ است؛ اما در واقع اینگونه نیست.

پیشرفت های علم پزشكی افزون بر كنترل و درمان سرطان، باعث افزایش امید به زندگی در بیماران سرطانی شده و خط بطلانی بر نگرش ترحم آمیز نسبت به این بیماران كشیده است.