جنگ و جنگ و جنگ

نبرد قدرت، شهوت ثروت، تعصب پوچ
جنگ و جنگ و جنگ
کودکان آواره در کمپ پناهجویان، انان که به اندازه کافی خوش شانس بوده اند که به کمپ برسند
گاه بی مادر
گاه زخمی
گاه با کابوس های شبانه
شاید بادکنکی مرحم لحظه ای
شاید لقمه غذایی
و وای!!!
بر آنان که بر طبل جنگ میکوبند تا جیبهایشان پرتر و فدرتشان پایدارتر شور
به قیمت هزاران پناهجو؛ هزاران یتیم، هزاران کودکی که کودکی را تجربه نخواهند کرد، هزاران کودک بدون دست، بدون پا، بدون چشم

#نه_به_جنگ

#نه_به_خشونت