مشکلات روانی بیماران سرطانی

مشکلات روانی بیماران سرطانی

بیماری‌های سرطانی و بخصوص سـرطان سـینه در زنـان بـه طـور چشمگیری رو به گسترش است. از طرفی رابطه‌ی تنگاتنگی میـان حـالات روان شـناختی و سـرطان وجود دارد. با توجه به اینكه هر گونه تغییری در زنـدگی انسـان، بـا اسـترس همـراه اسـت، تشـخیص سرطان نیز استرس های منحصر به خود دارد. از جمله پیامدهای تشخیص این بیماری می تواند بـروزعصبانیت، خشم، افسردگی، احساس تنهایی، پوچی، بی معنایی، حسادت، كینه توزی و همانند آنها باشد.

شواهد حـاكی از آن اسـت كـه اسـترس، در شـروع و پیشرفت سرطان نقش دارد. نتایج تعدادی از بررسی‌ها نشان می دهد كه بروز بعضی از انواع سـرطان‌ها در كودكان و بزرگسالان با میزان استرسی كه به آنها وارد شـده، مـرتبط اسـت هر چند اثبات اینكه فشار روانی موجب سرطان می شود غیر ممكن است با این حال، حالـت هـای روان شناختی می تواند بر بیماری جسمانی تاثیر بگذارد والبته این تاثیرات برای هر فردی بسته به شخصیت و شرایط فردی و جسمی شخص، متفاوت است. درواقع، زنجیره ای از رویـدادها وجـود دارد كـه می تواند از ضایعه ی جزیی به سرطان بیانجد.

بروز اختلالات روانـی در بیمـاران سـرطانی 30 تـا 40 درصـد بـرآورد شـده اسـت . براسـاس تحقیقات انجام شده 80 %از بیماران مبتلا به سرطان از نگرانی و اضطراب فـوق العـاده ای در مراحـل اولیه ی معالجات خود رنج می برند. از طریق روان درمانی، می توان این عوارض را به حداقل رساند و با كمك به بیمار نظام ایمنی بدن وی را نیزتقویت كرد.

نقش حمایت‌های اجتماعی و ویژگی‌های شخصیتی مستعد بیماری، در کنار توانایی و کارآمدی درمان‌های روانشناختی در کاهش علائم روانی بیماران مبتلا به سرطان، موضوعاتی هستند که بهتر است مورد توجه قرار بگیرد.

در کلینیک آناهید، علاوه بر تمرکز تیم پزشکی بر تشخیص درست و به موقع  و درمان مناسب، برای راهنمایی و کمک به بیماران و همچنین همراهان و خانواده بیماران برای حل مشکلات روحی و روانی پیش آمده ،کمک به حفظ آرامش بیماران و همراهان در زمان مواجهه با بیماری و هدایت بیماران در مسیر زندگی و روابط سالم و با کیفیت در طول بیماری و بعد از درمان، نیاز به وجود روانشناس در کنار بیماران امری مهم تشخیص داده شد و به همین منظور سرکار خانم پریناز زرگر- کارشناس ارشد مشاوره با سابقه مطالعاتی در زمینه مسایل و مشکلات بیماران سرطانی و خانواده های ایشان- در کلینیک حضور دارند.

 

این مقاله را به اشتراک بگذارید